Tagastus

Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada või vahetada teise kauba vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Selleks tuleb täita tagastusleht ja saata toode Väike kaar 44-1, 50404 Tartu. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis.

Kliendil on võimalus e-poest SmartPOST-i või Omnivaga tellitud kaup meile 14 päeva jooksul tasuta tagastada. Paki saab tagastada sama SmartPOST-i uksekoodiga, mida kasutasite kättesaamisel või Omniva sms toodud uksekoodiga.

NB! Smartposti ja Omniva tagastatavad kaubad toimetatakse meieni 2x nädalas, seega võib kauba jõudmine meieni võtta aega 3-4 päeva.

Vahetustoode jõuab kliendini hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba jõudmisest meieni. Esimene kord on toote vahetus kliendile SmartPOST-i või Omivaga tasuta. Alates teisest vahetusest tasub kõik postikulud klient.

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Studio Liv OÜ poolt.

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine.

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma toote tagasi Studio Liv OÜ, Väike kaar 44-1, Tartu ning lisama tootega kirjaliku avalduse järgneva infoga:

  • Kliendi nimi ja kontaktandmed;
  • kaebuse esitamise kuupäev;
  • tootel ilmnenud defekt;
  • Studio Liv OÜ-le esitatav nõue;
  • arve number, millega kaup saadi (võimalusel lisada arve koopia).

Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda tasuta toote asendamist. Võimalusel palume nõuetele mittevastava tootega seoses ühendust võtta kas telefoni või meili teel, et leida pretensioonile võimalikult kiiresti mõlemaid osapooli rahuldav lahendus.

Juhul, kui kliendi avaldus toote defekti kohta rahuldatakse, hüvitatakse kliendile ka defektiga toote tagastamisega seotud mõistlikud postikulud.

Studio Liv OÜ ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
  • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral